Ansvarsbegränsning

1. Innehåll med tillhörande information

Allt innehåll ska godkännas av kund före eller i samband med publicering. BAM54 Branding and Marketing AB (BAM54) har därför inget ansvar för att den information och de filer som webbplatsen och dess funktioner tillhandahåller är riktiga. Faktauppgifter och filer kan ha ändrats efter det att BAM54 levererat eller uppdaterat innehållet på webb-sidan.

2. Inställningar och tekniska fel

BAM54 har inget ansvar för inställningar eller eventuella tekniska fel1 i programvaror eller hårdvaror som respektive användare förfogar över. Inte heller då dessa fel påverkar funktioner, innehåll eller dokument som skapas på webbplatsen.
1 Ex. systemfel, virus, hårddiskkrasch, nätverksstörningar eller programbuggar.

3. Externa länkar

Externa länkar kan ändras utan BAM54:s vetskap. BAM54 påtar sig inte något ansvar för information eller filer som förekommer på webbplatser till vilka länkar öppnas.

4. Användning av innehåll

BAM54 har inget ansvar för fel som uppstår vid användandet2 av information, dokument och filer som finns tillgängliga via webbplatsen, ej heller ekonomisk ersättningsskyldighet vid sådana händelser.
2 Ex. då filerna eller informationen används för publicering, tryck eller annan reproduktion.

5. Administrering

I de fall uppdateringar av webbplatsen ingår som en del av BAM54:s åtagande är det alltid kunden som har ansvaret och ska godkänna det som publiceras på webbplatsen.

6. Buggar

BAM54 ansvarar för och åtgärdar buggar i grundkoden som den såg ut när sidan levererades eller överlämnades till kund eller tredje part, utan kostnad. För buggar som uppstår efter det att BAM54 överlämnat sidan har BAM54 inget ansvar.

7. Webbläsare

Webbplatsen är anpassad för den senaste versionen av de vanligast förekommande webbläsarna på marknaden: Micosoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox och Opera. BAM54 har inget ansvar för fel som uppstår vid användandet av webbplatsen i äldre webbläsare.

8. Användning av webbplatsen

BAM54 har inget ansvar för problem som kan uppstå p g a handhavandefel vid besök på webbplatsen, inte heller för fri konsultation eller utbildning för hur webbplatsen ska användas.

9. Utebliven tillgänglighet

BAM54 kan inte hållas ekonomiskt ersättningsskyldig för t ex händelser eller arbeten relaterade till utebliven tillgänglighet av webbplatsen, dess funktioner eller innehåll.

10. Yttre faktorer

a) Skulle den server där webbplatsen är placerad påverkas av yttre faktorer3 som orsakar att tillgängligheten bryts eller att dess funktioner inte går att nyttja, kan BAM54 inte hållas ekonomiskt ersättningsskyldig för utebliven tillgänglighet av webbplatsens funktioner eller innehåll.

b) I händelse av yttre faktorer3 som leder till att servern där webbplatsen är placerad måste omlokaliseras och/eller uppgraderas, kan BAM54 inte hållas ersättningsskyldig för det arbete och de inköp som följer därav.

3 Till yttre faktorer räknas händelser och företeelser såsom brand, stöld, fysisk eller digital åverkan, elavbrott, arbetsmarknadskonflikter, ändrade förhållanden hos underleverantör, krig, politiska beslut/ omvälvningar eller råvarubrist.